Farská katolícka charita v Brezne pracuje pod záštitou Diecéznej charity v Rožňave. Jej novodobý vznik datujeme od 16. októbra 2013. Činnosť novozriadenej FKCH možno zhrnúť do týchto oblastí:
  1. venovať sa núdznym ľuďom (bezdomovcom)
  2. v Prístave podľa potreby zriadiť príjem a vydávanie šatstva, v zime vydávanie teplých polievok
  3. venovať sa sociálne slabým rodinám
  4. pomáhať dlhodobo nezamestnaným pri hľadaní práce
  5. pomáhať mnohodetným rodinám
  6. napomáhať osamoteným starším ľuďom potrebnou službou v domácnostiach
  7. zaviesť návštevnú činnosť v nemocnici a DSS Luna
  8. rozvíjať pomoc marginalizovaným komunitám
  9. pomáhať službou rodinám, ktoré majú deti s postihnutím
  10. zapájať deti a mládež do činnosti charity
"Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých." Mt 20,28

Fotogaléria: Úvodná stránka